Muca Studio
Muca Studio

Türk kahvesi, türk mutfak kültürünün en değerli yapı taşlarından bir tanesidir. Ön hazırlığı, pişirilmesi, sunumu, tüketilmesi, her biri ayrı ayrı özen istemektedir. Ve “bir kahvenin kırk yıl hatrı vardır.”

Turkish coffee is one of the most precious building stones of Turkish kitchen culture. Pre-preparation, cooking, presentation, consuming, each want to care individually. And “a khan has forty years of recollection.”

Muca Studio

Konsept olarak, günümüz mutfaklarını incelediğimizde, mutfakların giderek küçüldüğünü ve ürünlerin kapladıkları alanlarının da bir o kadar önemli olduğunu görmekteyiz. Bu gözlem sonucunda, river cezvenin daha az yer kaplaması ve sapın katlanması üzerine yoğunlaşıldı. Piyasada var olan sap katlamalarına alternatif olarak farklı katlama seçenekleri üzerine çalışılarak, sadece saat yönünün tersine dönen sap tasarlandı.

As a concept, when we examine today’s kitchens, we see that the kitchens are getting smaller and the areas where the products are covered are so important. As a result of this observation, the focus of the river cezven was on less space and folding of the stalks. By working on different folding alternatives as an alternative to the handle folds existing in the market, only a clockwise turnable handle was designed.

Muca Studio

Gövdesi üzerindeki 3 çizgi ve alt tabandaki dalga, çaycı projesinde de kullanılarak bir ürün ailesi oluşturuldu.

Three lines on the body and the wave on the lower side were also used in the tea maker project to create a product family.

Diğer Projelerimiz
Other Projects